BULLETIN
of Udmurt University
Sciense journal
udsu-logo

Philosophy. Psychology. Pedagogy


Address: 426034, Russia, Izhevsk, Universitetskaya st., 1

Phone
+7-3412-916-124
(Nikolay I. Leonov)

E-mail
nileonov@mail.ru

Philosophy. Psychology. Pedagogy


2017 Issue 1
2016 Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
2015 Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
2014 Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
2013 Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
2012 Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
2011 Issue 1 Issue 2
2010 Issue 1 Issue 2
2009 Issue 1 Issue 2
2008 Issue 1 Issue 2

Sociology & Philosophy


2007 Issue 1
2006 Issue 1
2005 Issue 1

Psychology & Pedagogy


2007 Issue 1
2006 Issue 1
2005 Issue 1